На тази страница ще намерите  документи, свързани с работата и развитието на     ПГВМСС "Св. Георги Победоносец", актуални за учебната 2017/2018 година:

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ЗАКОН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ИЗВ., БР. 11 ОТ 1961 Г.)

    Правилник за устройството и дейността на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Стратегия за развитие на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Годишен план за работата на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.
    Програма за превенция на ранното напускане на училище.
    Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец.

                                    ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

     Учебни планове      
       СПЕЦИАЛНОСТ:  ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИ
      СПЕЦИАЛНОСТ:   КЕТЪРИНГ

Заповед № РД09-1168/19.08.2016 г.- за определяне на началото и края на ваканциите, нанеучебните дни и на началото и края на втория учебен срок за учебната 2016 – 2017 г.

Заповед № РД09-1166/19.08.2016 г.- за определяне на дати и график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2016 – 2017 г.

Заповед № РД09-1165/19.08.2016 г. - за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация през учебната 2016 – 2017 г.

НОРМАТИВНИ  ДОКУМЕНТИ

Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg