На тази страница ще намерите нормативни документи, свързани с работата и развитието на
    ПГВМСС "Св. Георги Победоносец" , актуални за учебната 2016/2017 година:
    Правилник за устройството и дейността на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Стратегия за развитие на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Годишен план за работата на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец".
    Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.
    Програма за превенция на ранното напускане на училище.
    Етичен кодекс на училищната общност на ПГВМСС "Св. Георги Победоносец.


     Учебни планове     
       СПЕЦИАЛНОСТ:
  ВЕТЕРИНАРЕН ТЕХНИ
      СПЕЦИАЛНОСТ:   КЕТЪРИНГ
Подстраници (1): НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ