НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

2016 г.   НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016 г.)

            
НАРЕДБА № 12 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТАТУТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ, ДИРЕКТОРИТЕ И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016 г.)

            
НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ(Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016 г.)

            
НАРЕДБА 10 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г.)

             
НАРЕДБА № 9 ОТ 19 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016 г.)
             
             
НАРЕДБА № 7 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ПРОФИЛИРАНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г.)

             
НАРЕДБА № 6 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК (Обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016 г.)

             
НАРЕДБА № 8 ОТ 11 АВГУСТ 2016 Г. ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

2015 г. 
НАРЕДБА № 2 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  (Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г.)

            
НАРЕДБА № 4 от 30.11.2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА (Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)

            
 НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИТЕ И УЧЕБНИТЕ ПОМАГАЛА (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 2 от 08.09.2015 г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА  КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

             
НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ) (Обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)