Зрелостен изпит
по български език и литература


1.) Български език

 • Текстът и социокултурният контекст
 • Текстът в публичното общуване. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
 • Тематично и смислово членене на текста. Извличане на информация от текста
 • Функции на езиковите средства за изграждане на текста
 • Отношения между езиковите единици от различните езикови равнища
 • Задължителност и избор на структура и композиция на текста съобразно предмета на общуване и предназначението на текста
 • Задължителност и избор на езикови средства съобразно условията на общуване в различни комуникативни ситуации
 • Лексикална и граматична норма. Системни езикови правила
 • Правописна и пунктуационна норма. Конвенционални езикови правила
 • Създаване на аргументативен текст.

2.) Литература

2.1. Автори и произведения

фейлетонът "Разни хора, разни идеали"; книгата "Бай Ганьо"
поемата "Септември"
романът "Тютюн"
 

2.2. Знания за строежа и функционирането на художествената творба

 • Знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Художествена условност (фолклор, литература)
 • Особености на условния изобразен свят (време и пространство, литературен герой, видове литературни герои, конфликт)
 • Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея)
 • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой)
 • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор-герой и читател)
 • Жанрова система на литературата (художествен жанр, епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма)
 • Организация на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи-метафора, метонимия, символ, алегория; фигури-сравнение, епитет, хипербола, литота, антитеза, оксиморон, парадокс, гротеска).

3.) Оценявани компетентности

3.1. Езикови компетентности:

 • Умее да възприема смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености и да обработва получената информация в съответствие с поставената задача
 • Умее да изгражда цялостен и завършен текст, който отговаря на изискванията за нормативна правилност и комуникативна целесъобразност
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства, като се съобразява с предмета на общуване и с конкретната комуникативна задача
 • Умее да подбира и да съчетава езикови средства със стилов белег, предпочитани при общуване в различни функционални сфери
 • Владее и умее да прилага лексикалната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага граматичната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага правописната норма на съвременния български книжовен език
 • Владее и умее да прилага пунктуационната норма на съвременния български книжовен език.

3.2. Литературни компетентности:

 • Разбира условния характер на художествената литература
 • Познава посочените автори и творби и свързаните с тях процеси в българската литературна история
 • Притежава знания за строежа и функционирането на художествената творба
 • Интерпретира художествения смисъл от конкретен литературен текст.

ТЕСТОВЕ ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

Контакти
гр. Костинброд 2230
област Софийска
ул. ” Христо Смирненски “22

телефон: 0721/ 66 464
                 0721/66 177
е-mail: pgvmss_@abv.bg
             tssvmgrahovski@abv.bg